Obchodní podmínky pro využití služeb aplikace Flou od 1.9.2020

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte obchodní podmínky použití aplikace Flou.

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU DOCHÁZÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A K POSKYTNUTÍ LICENCE V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD S PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE

 

1 Vymezení základních pojmů

1.1 Poskytovatelem je společnost ANYTHING STUDIO s. r. o., se sídlem Kaunicova 76, Uherský Brod, 688 01, zapsána v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94003IČO: 05186307, DIČ: CZ05186307 (dále jen „poskytovatel“).
1.2 Aplikací se rozumí webová aplikace Flou pro správu zakázek, nabídek, faktur.
1.3 Uživatelem je podnikající fyzická či právnická osoba využívající aplikaci Flou ke své podnikatelské činnosti, která se zaregistruje k odběru konkrétní verze Aplikace. Registrace se realizuje vytvořením uživatelského účtu, a to vyplněním emailové adresy a hesla a dále vyplněním dalším údajů o fyzické nebo právnické osobě uvedených v registračním formuláři (jako např. název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, adresa sídla, IČ, případně DIČ.).
1.4 Účtem se rozumí uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část aplikace.
1.5 Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace Flou, dostupné z adresy app.flou.cz . Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení řádně vyplněného registračního formuláře Poskytovatelem. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem Uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.
1.6 Licence je osobní, nepřenosná, nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Licence se uděluje po dobu trvání uživatelského účtu a je určena pouze pro užití k podnikatelské činnosti Uživatele. Licence nezahrnuje zpřístupnění zdrojových kódu Aplikace, pokud nebude individuálně dohodnuto jinak. Předmětem Licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky pozměňovat, a nebo vytvářet odvozená díla. Licenci není možné postoupit, ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Licence se uděluje jako bezúplatná nebo úplatná v závislosti na zvolené verzi užívání.
1.7 Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu, či ke všem jeho účtům. Uživatel má možnost pouze exportovat faktury, náklady a kontakty, či zrušit svůj účet.
1.8 Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho, nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy, včetně Licence.

 

2 Práva a povinnosti uživatele

2.1 Při vytváření uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě. Takto zadané údaje budou následně použity v hlavičce účetních dokladů vytvořených Aplikací a pro komunikaci Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.
2.2 Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.
2.3 Uživatel je povinen se před každým použití Aplikace seznámit aktuálním zněním obchodních podmínek.
2.4 Uživatel není oprávněn Aplikaci nebo její prvky jakkoli pozměňovat/ nebo vytvářet odvozená díla.
2.5 Uživatel není oprávněn užívat ochranné známky Poskytovatele.
2.6 Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.
2.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
2.8 Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele, s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují účetní a administrativní služby, pro něž je vyžadován přístup k Aplikaci.
2.9 Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
2.10 Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.
2.11 Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána. Uživatel nemá nárok na vrácení peněz za již uhrazené či předplacené služby.

 

3 Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.
3.2 Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude Uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci. V době provádění údržby nemusí být Aplikace dostupná. Za dobu nefunkčnosti Aplikace z důvodu údržby, či z důvodu vis maior nenáleží Uživateli finanční kompenzace.
3.3 Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění zrušit účet Uživateli, který zejména porušuje tyto obchodní podmínky, porušuje platné právní předpisy, využívá účet k nekalým obchodním praktikám, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga, ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.
3.4 Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na email majitele účtu.
3.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace.
3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím změnit obchodní podmínky, především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování Aplikace závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Poskytovatel působí a v rámci níž poskytuje služby Aplikace, či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Aplikace. Změna obchodních podmínek je účinná ode dne jejího zveřejnění na webu. Uživatel bude na změnu upozorněn prostřednictvím vyvěšení viditelného upozornění na webu. V případě, že si Uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou obchodních podmínek, má právo změnu odmítnout a zrušit svůj uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému tarifu se Uživateli nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší do 14 kalendářních dní ode oznámení změny obchodních podmínek, má se za to, že s novými podmínkami souhlasí.
3.7 Poskytovatel má právo zasílat Uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí.

 

4 Poplatky a úhrady

4.1 Úhrada za používaní Aplikace je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese www.flou.cz/cenik v závislosti na zvolené verzi Aplikace.
4.2 Změna tarifu v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu.
4.3 Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.
4.4 Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, jednostranně měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.
4.5 Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou měsíčně. Uživatel může požádat o změnu fakturační periody na 1 kalendářní rok.
4.6 Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.
4.7 Pokud je účet zablokovaný déle než měsíc, má poskytovatel právo přerušit automatické procesy např. vystavování a odesílání pravidelných faktur a upomínek daného účtu.
4.8 Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

 

5 Podpora a reklamace

5.1 Všechny služby Aplikace jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
5.2 Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).
5.3 Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
5.4 Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře, kde Uživatel podrobně popíše rozsah reklamovaných služeb. Pokud rozsah služeb poskytnutých Uživateli není v souladu s rozsahem příslušných služeb uvedených v platném ceníku, je Poskytovatel povinen tento nesoulad odstranit v co nejkratším technicky možném čase, nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 

6 Odpovědnost za vady

6.1 Poskytovatel neposkytuje záruku na Aplikaci a služby s ní spojené.
6.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí Aplikací vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace případně předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
6.3 Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Poskytovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
6.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za data importovaná do Aplikace z databází třetích osob (zejména databáze ARES nebo systém EET provozované Ministerstvem financí ČR, data importovaná z internetového bankovnictví), za jejich dostupnost a přístupnost, a dále za škody způsobené provozem aplikací třetích osob v Aplikaci (např. platební brány).
Poskytovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení.

 

7 Ochrana osobních údajů

7.1 Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.
7.2 Ochranu osobních dat obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

 

8 Rozhodné právo

8.1 Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

  • volí jako rozhodné právo České republiky;
  • určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy, přičemž místní příslušnost obecného soudu se řídí sídlem poskytovatele.

 

9 Závěrečné ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 1.9.2020.
9.2 Aplikace Flou je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), dílem autorským. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli.
9.3 Registrací a využíváním služeb vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami společnosti ANYTHING STUDIO s. r. o. stanovenými pro používání aplikace Flou. Obchodní podmínky jsou pro Uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.
9.4 Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy individuální podmínky přednost a tyty obchodní podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním.
9.5 V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, příp. individuálními obchodními podmínkami, se vztahy mezi Poskytovatele a Uživatelem řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 

 

Chcete získat více času a zjednodušit své podnikání?

Flou na 30 dní k vyzkoušení zdarma a uvidíte, kolik času ušetříte. Přesvědčete se, že to může být i jednoduché a poté se rozhodnete.

VYZKOUŠET ZDARMA

Chcete individuální řešení a nabídku na míru? Kontaktujte nás